Adatvédelmi tájékoztató

 

A Herba Természetgyógyászat és Oktató Központ fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelmét.

I. A tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a Herba Természetgyógyászat és Oktató Központ (továbbiakban:Herba TOK) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, módszereket, amelyeket mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismer el.
Jelen tájékoztató az Herba TOK szolgáltatásait igénybevevők, a Herba TOK által szervezett tanfolyamok iránt érdeklődők, a tanfolyamokra jelentkezők, a tanfolyamokon résztvevők, valamint az oktatók személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
– 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
– Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
– 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

III. Fogalom meghatározások

 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 7. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 12. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 13. Érintett: Az adatkezelés alanya, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

  IV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).V. Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, tárolási ideje,
  adatkezelő elérhetősége, biztonsági intézkedések

 Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja az érdeklődők tájékoztatása a képzési lehetőségekről és az induló képzésekről; a képzési szerződések előkészítése, megkötése; a résztvevők számára igazolások kiadása a tanfolyam elvégzéséről; oktatói szerződések kötése, valamint adatszolgáltatás teljesítése szakigazgatási szervek számára; számlázás; kapcsolattartás a képzésre/tanfolyamra jelentkezőkkel / résztvevőkkel, érdeklődőkkel; utókövetés (vizsgázott-e már, tájékoztatás a változásokról (pl. új feladatgyűjtemények, könyvek megjelenéséről stb.)
A kezelt adatok körének meghatározása célhoz kötötten történik, az adattakarékosság szem előtt tartásával, és a jogszabályi kötelezettségek figyelembe vételével.
Ennek megfelelően a személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az érintettek köre
 https://herbatok.hu weblap űrlapjának kitöltői
Képzésben résztvevők, érdeklődők; oktatók; a szolgáltatások résztvevői

Az érintett visszavonhatja hozzájárulását az adatai kezeléséhez, ez azonban nem befolyásolja az addigi adatkezelés jogszerűségét. Ha az érintett nem járul hozzá vagy visszavonja hozzájárulását adatainak kezeléséhez, nem jogosult igénybe venni a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat.
A Herba TOK biztosítja, hogy a kezelt adatokat mindenkor csak a meghatározott cél érdekében kezeli és használja fel.

 A kezelt személyes adatok köre, tárolási ideje

Az érintettekre vonatkozóan a Herba TOK jellemzően az alábbi személyes adatokat kezeli: név, születési név, születési helye és ideje (év, hó, nap), állandó lakcíme, illetve tartózkodási helyének címe, telefonszám, e-mail cím, skype, személyi igazolvány száma, számlázási név, cím; szakképzettségei, legmagasabb iskolai végzettség, munkajogi státusza.
Az érdeklődők által megadott adatokat a tárgyévet követő 3 évig őrizzük meg, az oktatók adatait az utolsó szerződés megszűnését követően a számviteli törvény és más vonatkozó jogszabályok által előírt bizonylat-megőrzési határidőig, míg a tanfolyami résztvevők adatait a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően és az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint.
Az érdeklődők adatainak kezelése jellemzően elektronikusan történik.
A tanfolyami adatok kezelése, megőrzése elektronikus.

Az Adatkezelő neve, címe, elérhetősége:

Adatkezelő neve: Szabó Zsuzsanna e.v.
Cím: Herba Természetgyógyászat és Oktató Központ, 4242 Hajdúhadház, Kossuth u. 61.
Adószám: 77392019-1-29
E-mail: herbatok@gmail.com
Telefonszám: +36 30 428 4685

Adatfeldolgozóról szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó (könyvelő) számára továbbítja az adatokat.
Személyes adat: Név, számlázási név, számlázási cím
Adatkezelés célja: könyvelés
Érintettek köre: A szolgáltatást igénybevevő valamennyi érintett; könyvelési szolgáltatók
Adatkezelés időtartam: számviteli törvénynek megfelelően
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

Az adatkezelés biztonsága
Az Ön által megadott személyes adataihoz csak az adatkezelő férhet hozzá.
Az adatkezelő a feljebb megnevezett adatfeldolgozónak továbbíthatja az adatait.
Az adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át adatait más adatkezelőnek vagy állami szervnek: például bírósági, rendőrségi megkeresésre.
Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja.  A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

VI. Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Herba TOK biztosítja az Ön számára a személyes adatainak védelméhez kapcsolódó jogokat:

1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog
E jogának érvényesítését a jelen Tájékoztató útján biztosítjuk.

2. Hozzáféréshez való jog
E jog gyakorlása esetén kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést. Ennek körében tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől  arra vonatkozóan, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen céllal, mennyi ideig kezeljük, ezen adatokhoz hogy jutottunk hozzá, illetve ezen adatokat kinek, mikor, milyen céllal és milyen jogalappal továbbítottuk, illetve hogy kinek, mikor és milyen jogalappal biztosítottunk hozzáférést.

3. Helyesbítéshez való jog

E jog gyakorlása esetén Ön kérelmezheti adatainak helyesbítését,
pontosítását, amennyiben azokban eltérést tapasztal. Adatainak helyesbítését, módosítását írott formában (levél, e-mail, kérelem stb.) kérheti a Herba TOK adatkezelőjétől.

Az adatfeldolgozó a fenti adatokat az Ön kérésének megfelelően 3 munkanapon belül köteles helyesbíteni.

Például: Ha értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe megváltozott, Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az új adatot vezesse át a nyilvántartásában.

Adatait – amennyiben azokban hiányosságot tapasztal – kiegészítheti. Az egyes adatkezelések során azonban a fenti adatokon túlmenően további adatokra nincs szükség, így azokat az Adatkezelő meghatározott cél nélkül kezelné. Amennyiben telefonszámból vagy e-mail címből újat kíván megadni és a régit nem szeretné töröltetni, úgy kérjük, jelölje meg, hogy a két elérhetőségi adat (a régi és az új) közül Ön melyiket tekinti elsődlegesnek!

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4. Törléshez és elfeledtetéshez való jog
E jog gyakorlása esetén Ön kérheti az adatkezelőtől mindazon adatainak törlését, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján kezel, és hatályos jogszabály nem írja elő meghatározott időtartamig az őrzési kötelezettségét.
Adatainak törlését kérheti a Herba TOK adatkezelőjétől  e-mailben vagy postai levélben.
Kérheti továbbá azt is, hogy amennyiben az adatot az adatkezelő harmadik személy részére továbbította, és ezen adattovábbításra nem jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében került sor, úgy az adatkezelő a címzettnél az adata törlését kezdeményezze.
Például Ön kérheti az e-mail címének vagy a telefonszámának a törlését a nyilvántartásunkból, azonban ez azt a következményt vonja maga után, hogy a kötelezettségeinket a kapcsolattartás hiánya miatt nem tudjuk teljesíteni.

5. Korlátozáshoz való jog
Ha Ön a személyes adat pontosságát vitatja, úgy arra az időtartamra korlátozhatja az adatkezelést, amíg az adatkezelő meg nem győződik az adat pontosságáról, és azt szükség esetén helyesbíti.

Szintén kérheti az adatai kezelésének meghatározott cél(ok) szerinti korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, azonban Ön mégsem kéri azok törlését. Az adatai ebben az esetben az Ön által megjelölt célra nem használhatók mindaddig, amíg ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz.

Szintén kérheti az adatai kezelésének korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön úgy dönt, hogy azok tovább kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kéri. Ez esetben a korlátozó nyilatkozat
megtétele mellett kérjük, hogy az adatok további kezeléséhez történő hozzájárulást rögzítő nyilatkozatát is tegye meg!

Ha Ön úgy érzi, hogy adatai kezelésével a jogos érdekei sérülnek, úgy tiltakozásával korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatai kezelésének célja, illetve az adatai kezelésének jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

A korlátozás időtartama alatt a zárolt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag tárolhatja, illetve az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni. Például: amennyiben az adatkezelőnek Önnel szemben közvetlen követelése keletkezne, úgy ennek hatósági, bírósági úton történő érvényesítéséhez adatait felhasználhatja.

6. Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta…

7. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy – hacsak jogszabály a korábban hozzájárulása alapján
megadott adatai tekintetében őrzési, kezelési kötelezettséget nem ír elő – a
saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen.

8. Panasz az adatkezelőnél
Amennyiben Ön úgy érzi, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelmet szenvedtek, úgy panaszt tehet az adatkezelőnél, akinek elérhetőségei:
Név: Szabó Zsuzsanna
Cím: Herba Természetgyógyászat és Oktató Központ, 4242 Hajdúhadház, Kossuth u. 61.
E-mail: herbatok@gmail.com
Telefonszám: +36 30 428 4685
Honlap:  https://herbatok.hu
Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire 1 hónapon belül válaszol.

9.Hatósághoz fordulás joga
Ön az adatkezelő adatkezelésének kifogásolhatósága esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.
A Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: naih.hu

VII. Adatkezelési tájékoztató módosítása
A Herba TOK fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://herbatok.hu weboldalon történik.

2018. május 25.

Herba Természetgyógyászat és Oktató Központ

Share Button